نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1171

 • نام و نام خانوادگی: وحيد كچبي
 • شهر: آمل
 • تلفن فروش: 44244939-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 44244939-011
 • نمابر فروش: 44243045-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 44243045-011
 • آدرس: آمل، بلوار مدرس، خ امام خمینی، نبش آفتاب58

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1172

 • نام و نام خانوادگی: حسين كچبي
 • شهر: آمل
 • تلفن فروش: 43253607-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 43253607-011
 • نمابر فروش: 43252527-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 43252527-011
 • آدرس: آمل، كيلومتر 1 جاده بابل

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1173

 • نام و نام خانوادگی: رجبعلي مهديزاده
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 32255244-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32255244-011
 • نمابر فروش: 32250922-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32250922-011
 • آدرس: بابل، كيلومتر 4 جاده قائمشهر روبروي شركت مازن

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 3171

 • نام و نام خانوادگی: حسين حسين زاده
 • شهر: بهشهر
 • تلفن فروش: 34632282-
 • نمابر فروش: 34632282-
 • آدرس: بهشهر، رستم كلا، اتوبان امام رضا، جنب خدمات کشاورزی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1176

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا فلاحتكار
 • شهر: تنکابن
 • تلفن فروش: 54274226-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 54274226-011
 • نمابر فروش: 54271230-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 54271230-011
 • آدرس: تنکابن، خیابان جمهوری، میدان ساحل طلایی

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1175

 • نام و نام خانوادگی: ولي جوادي فر
 • شهر: چالوس
 • تلفن فروش: 52222233-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 52222233-011
 • نمابر فروش: 52222171-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 52222171-011
 • آدرس: چالوس، خ شهيد مطهري، جنب میدان بار

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1178

 • نام و نام خانوادگی: صمد صادقی کيادهی
 • شهر: ساري
 • تلفن فروش: 33350004-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33350004-011
 • نمابر فروش: 33350004-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33350004-011
 • آدرس: ساری، کمربندی غربی، جنب ايران خودرو

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1179

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا قاسمي
 • شهر: ساري
 • تلفن فروش: 33289621-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33289621-011
 • نمابر فروش: 33289622-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33289622-011
 • آدرس: ساری، ابتداي جاده نكاء، مقابل شركت نفت

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1177

 • نام و نام خانوادگی: سيد حسن موسوي چاشمي
 • شهر: قائمشهر
 • تلفن فروش: 42270014-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42270014-011
 • نمابر فروش: 42270017-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 42270017-011
 • آدرس: قائمشهر، خيابان تهران، انتهاي بلوار ولي آباد

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1182

 • نام و نام خانوادگی: محمد علی اجارستاقی
 • شهر: ساری
 • تلفن فروش: 33385895-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 33385895-011
 • نمابر فروش: 33385885-011     -     نمابر خدمات پس از فروش: 33385885-011
 • توضيحات: ساری، بلوار کشاورز

فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 5171

 • نام و نام خانوادگی: یارعلی مهدیزاده کشتلی
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 32371302-011
 • نمابر فروش: 32379602-011
 • آدرس: بابل، کمربندی شرقی، روبروی نمايندگی ايران خودرو

فروش
نمایندگی شماره 283

 • نام و نام خانوادگی: ولی جوادی فر
 • شهر: چالوس
 • تلفن فروش: 222233-011
 • آدرس: چالوس، بلوار شهید مطهری

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1104

 • نام و نام خانوادگی: علی سلمان پور رحمدل
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 32253633-011
 • توضيحات: کیلومتر 4 جاده بابل به قائمشهر روبروی نمایندگی سایپا

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 270

 • نام و نام خانوادگی: حسین کچبی
 • شهر: آمل
 • تلفن فروش: 43254343-3-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 43254343-3-011
 • آدرس: آمل،کیلومتر 1 جاده بابل

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1631

 • نام و نام خانوادگی: حسن موسوی چاشمی
 • شهر: قائمشهر
 • تلفن فروش: 42270014-011     -     تلفن خدمات پس از فروش: 42270014-011
 • آدرس: قائم شهر، خیابان تهران، انتهای بلوار ولی آباد