نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1511

 • نام و نام خانوادگی: محمد كروندي
 • شهر: کرمانشاه
 • تلفن فروش: 38259426-     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38259426-
 • نمابر فروش: 38259083-     -     نمابر خدمات پس از فروش: 38259083-
 • آدرس: کرمانشاه، خ سنجابي پايين تر از باسكول نور

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1513

 • نام و نام خانوادگی: حبیب الله رضائی
 • شهر: کرمانشاه
 • تلفن فروش: 38270395-038     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38270395-038
 • نمابر فروش: 38283119-038     -     نمابر خدمات پس از فروش: 38283119-038
 • آدرس: کرمانشاه، دیزل آباد خ 30متری دوم

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 256

 • نام و نام خانوادگی: محمد کروندی
 • شهر: کرمانشاه
 • تلفن فروش: 38248185-083
 • آدرس: کرمانشاه، چهار راه سنجابی، اول بلوار شهید فهمیده

فروش خدمات پس از فروش فروش قطعه خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 1931

 • نام و نام خانوادگی: حبیب الله رضایی
 • شهر: کرمانشاه
 • تلفن فروش: 38261746-38270395-083     -     تلفن خدمات پس از فروش: 38261746-38270395-083
 • آدرس: کرمانشاه، دیزل آباد، 30 متری دوم علاغها