نمايندگی های گروه بهمن - گروه بهمن

فروش خودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 271

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081
 • آدرس: همدان، ابتدای بلوار بدیع الزمان

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1553

 • نام و نام خانوادگی: مهدي بهادري
 • شهر: ملایر
 • تلفن فروش: 32293324-081     -     تلفن خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • نمابر فروش: 32293189-081     -     نمابر خدمات پس از فروش: 32293324-081
 • آدرس: ملاير، بلوار خلیج فارس، جنب بانك ملي

فروش خدمات پس از فروش خودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1552

 • نام و نام خانوادگی: مهدی کلوندی
 • شهر: همدان
 • تلفن فروش: 34228777-081     -     تلفن خدمات پس از فروش: 34228777-081
 • نمابر فروش: 34224190-081     -     نمابر خدمات پس از فروش: 34224190-081
 • آدرس: همدان، ميدان سپاه ،ابتداي بلوار بديع الزمان