دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌و‌نقل عمومی و خدمات شهری تهران-آبان93 - گروه بهمن

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌و‌نقل عمومی و خدمات شهری تهران-آبان93